Stiahnite si Acrobat Reader   

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU

ONKOLÓGIA


Časopis Onkológia je odborné, postgraduálne zamerané periodikum, ktoré v širokom zábere poskytuje aktuálne informácie o poznatkoch v prevencii, diagnostike a terapii onkologických ochorení využiteľné v každodennej praxi onkológov. Vychádza v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS a so Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS. Svojimi príspevkami rozdelenými na prehľadové články s monotematickým zameraním, pôvodné práce a kazuistiky či na prehľadové články všeobecného charakteru sa podieľa na ďalšom vzdelávaní lekárov i iných vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú onkologickej problematike v praxi. Časopis dopĺňajú aj správy z domácich či zo zahraničných odborných podujatí, ale vhodným spestrením sú aj stručné prehľady o zaujímavostiach v zahraničnej literatúre, knižných novinkách či informácie o publikovaní slovenských klinických onkológov vo svetových karentovaných časopisoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom alebo na CD na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

  • Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
  • Všetky uverejnené vyžiadané (objednané) články sú honorované.
  • Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.
Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.
Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky, (nižšie v texte). Pri finálnom odobrovaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku.
Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

ŠTRUKTÚRA ČASOPISU (rubriky)
Prehľadové články - komplexný prehľad aktuálnej problematiky z oblasti epidemiológie, prevencie, diagnostiky a liečby... onkologických ochorení, maximálne 9 strán. V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.
Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické využitie onkológmi a špecialistami z iných odborov zaujímajúcich sa o onkológiu.
Štruktúra prehľadového článku:
súhrn, kľúčové slová, úvod, vnútorné členenie na menšie odseky alebo podnadpisy, záver, literatúra.

Pôvodné články & kazuistiky - skúsenosti z praxe, vlastné pozorovania a konkrétne liečebné postupy spracované formou publikácie. Rozsah príspevku: maximálne 7 strán vrátane príloh a citovanej literatúry.
Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra.
Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (Kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.

Lieky & liekové skupiny - aktuálne informácie o možnostiach farmakoterapie v onkológii (liekové profily nových molekúl, rozšírenie indikácií...). Rozsah príspevku: maximálne 5 strán.

Odborné podujatia - správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) onkologických podujatí. Rozsah príspevku: 3 - 4 strany.

Paragraf

Informácie a komentáre - predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre...

Diskusné fórum - aktuálne problémy z onkologickej praxe, informácie z odborných podujatí a literatúry spracované vo forme (anonymných) čitateľských otázok a odpovedí odborníkov.

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1.  Názov práce v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM JAZYKU – maximálne do 10 slov, vystihujúci podstatu článku

2.   Meno hlavného autora v plnom znení s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu

3.     Mená spoluautorov v plnom znení s titulmi a ich pracoviská

4.  Výstižný súhrn predloženej práce v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM JAZYKU + najmenej 5 kľúčových slov v oboch jazykoch

Súhrn sa spracúva iba pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach či kazuistikách v rozsahu 200 – 300 slov.
V pôvodných prácach a kazuistikách je nutné rozdeliť ho do nasledovných častí:

Cieľ

Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy (pôvodná práca); Prípad (kazuistika)

Výsledky (pôvodná práca)

Záver

Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and metods alebo Patients and metods; Case; Results; Conclusion

5.     Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy (zaradené buď na konci textu alebo v samostatných súboroch) v čo najlepšej kvalite a dostatočne veľkom rozlíšení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov
Tabuľky sa musia dať editovať (nie súbory bmp, jpg a pod.).

Vzhľadom na slovenský časopis určený pre slovenských čitateľov – onkológov treba všetky prebraté obrázky, tabuľky či grafy preložiť do slovenčiny!

6.   Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií uvádzaných v guľatých zátvorkách a číslovaných v texte chronologicky – podľa prvého výskytu v texte. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články    uverejnené v časopise Onkológia.

7.    Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.

8.  Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu), a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.

9.    Portrétová fotografia hlavného autora.