Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Voleková
Interná klinika, Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie vnútorného lekárstva, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Voleková
Interná klinika, Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Oddelenie vnútorného lekárstva, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
MUDr. Júlia Popálená
Oddelenie vnútorného lekárstva, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Domáca parenterálna výživa u onkologických pacientov
MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ramadan Aziri
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jozef Dolník, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jana Pavlendová, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Róbert Šucha
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Miroslav Jurík
Klinika chirurgickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný onkologický ústav, Bratislava
Výživa v onkochirurgii
MUDr. Ján Zachar
Oddelenie vnútorného lekárstva, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
MUDr. Júlia Popálená
Oddelenie vnútorného lekárstva, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Perkutánna endoskopická gastrostómia uonkologického pacienta
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Nadácia Výskum Rakoviny, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Ústav experimentálnej onkológie, Bratislava
Smerovanie onkologického výskumu na Slovensku – názor
Mgr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národný onkologický ústav, Bratislava
Glukokortikoidy v liečbe kastračne-rezistentného karcinómu prostaty a mechanizmy rezistencie na androgénnu blokádu
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prognostické faktory pri chronickej lymfocytovej leukémii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Mária Rečková, PhD.
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
Správa z Best of ASCO ® Slovakia 2018
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
oc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika, LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prehľad siete pracovísk radiačnej onkológie na Slovensku – stav k 30. 6. 2018
Publikujeme v zahraničí
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Umelá inteligencia pri nádorových ochoreniach. Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU, Bratislava
Esenciálna trombocytémia – mení sa niečo v diagnostike a liečbe v roku 2018?
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Gabriela Bugová, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Denisa Adamová
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Milan Kapusta
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
Hlboká krčná infekcia ako prvý príznak malignity v ORL oblasti
MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH
Klinika radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
MUDr. Zuzana Piňáková
Klinika radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
Biont, a. s., Bratislava
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Dr. Magnet, s. r. o., pracovisko Kramáre, Bratislava
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Liečba pacienta s anaplastickým oligodendrogliómom – kazuistika
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Klinická skúsenosť s liečbou mnohopočetného myelómu monoklonálnou protilátkou v monoterapii – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.