Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Stanislava Fliegová PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, UN Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie JLF UK, UN Martin
Diagnostika a prognostické skóre u pacienta s myelodysplastickým syndrómom
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Akútne myeloblastové leukémie – posun vpred. Aj v liečbe?
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
Klinický a translačný výskum v onkológii na Slovensku – špecifiká a priority smerovania
V súčasnosti sú de factojediným signifikantným zdrojom príjmov nemocníc zdravotné poisťovne. Chýba ekonomická motivácia vedenia nemocníc podporovať výskumno-vývojové aktivity na ich pôde. Klinický výskum je priamym pozitívom pre pacienta, nepriamym pre spoločnosť, s možnosťou zlepšenia dostupnosti inovatívnych liekov pre pacientov ako i šetrením nákladov zdravotných poisťovní a zariadení. V značnej miere obmedzený na komerčný výskum, t. j. klinické štúdie sponzorované farmaceutickými spoločnosťami. Akademický výskum je limitovaný na retrospektívne štúdie, hľadanie biomarkerov, ale máme limitovaný počet akademických klinických štúdií s testovaním nových liekov, keďže tieto sú finančne, personálne a logisticky náročné. Na druhej strane práve tieto dávajú predpoklad významného ekonomického efektu aj do budúcnosti. Riešením situácie môžu byť centralizácia podpory výskumu, zosieťovanie výskumu v rámci onkologických centier spojených s lekárskymi fakultami, prepojenie laboratórneho a klinického výskumu ako i centralizácia koordinácie onkologického výskumu na Slovensku prostredníctvom Národného onkologického inštitútu. Ďalšie možnosti zahŕňajú špecifikáciu výskumných priorít s tematicky vypisovanými grantovými výzvami, vytvorenie celoslovenského registra štúdií ako i celoslovenskú spoluprácu s cieľom realizovať vlastné akademické štúdie, kde participácia na nich je podmienkou, aby pracovisko patrilo medzi onkologické centrá. Priama podpora budovania infraštruktúry v rámci akademických onkologických pracovísk typu biobankingu, jednotiek translačného výskumu a oddelení klinických štúdií.
Kľúčové slová: klinický výskum, translačný výskum, onkológia

Clinical and translational research in oncology in Slovakia
At present, they are de facto the only significant source of income for health insurance providers. There is no economic incentive for hospital management to support research and development activities on their soil. Clinical research (clinical trials) is a direct positive for the patient, indirect to society, with the potential to improve the availability of innovative medicines for patients as well as to save the costs of health insurance companies and facilities. Extensively restricted to commercial research (pharmaceutical studies sponsored by pharmacies). Academic research limited to retrospective studies, search for biomarkers, but we have a limited number of academic clinical trials with new drug testing, as these are costly, staff and logistically challenging. On the other hand, these too give the presumption of a significant economic effect to the future. The solution of the situation can be the centralization of research support, the networking of research within the oncology centers connected with the medical faculties, the interconnection of laboratory and clinical research as well as the centralization of the coordination of oncological research in Slovakia through the National Oncological Institute. Other options include specification of research priorities with thematically presented grant challenges, the creation of a national registry of studies as well as all-Slovak cooperation in order to carry out their own academic studies, where participation in them is a prerequisite for the workplace to belong to oncology centers. Direct support for infrastructure building within academic oncology departments such as biobanking, translation research units, and clinical trial departments.
Key words: clinical research, translational research, oncology
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Androgény deprivujúca liečba a rádioterapia karcinómu prostaty
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Biosimilárne lieky verzus originálne lieky
MUDr. Marta Kučeráková
Oddelenie hematológie a krvnej banky, FNsP Žilina
MUDr. Mária Laurincová
Národná transfúzna služba, pracovisko Žilina
Mgr. Jana Holienková
Národná transfúzna služba, pracovisko Žilina
Mgr. Jana Králová
Národné referenčné centrum pre imunohematológiu, Ústav hematológie a krvnej transfúzie Praha
MUDr. Martin Písačka
Národné referenčné centrum pre imunohematológiu, Ústav hematológie a krvnej transfúzie Praha
Interferencia s NAT pri liečbe mnohopočetného myelómu
MUDr. Emília Fatkulinová
Ambulancia klinickej onkológie I, Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Systémová liečba metastatického triple negatívneho karcinómu prsníka
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Bratislavské onkologické dni – LV. ročník, 2018
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v onkológii
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Preventívna kraniálna iradiácia verzus sledovanie pri radikálne liečenom štádiu III nemalobunkového karcinómu pľúc: randomizovaná štúdia fázy III INVALT-11/DLCRG-02
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO, s. r. o, Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o, Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Primárna myelofibróza – súčasný pohľad na patofyziológiu, prognózu a liečbu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika Národného onkologického ústavu, Bratislava
Variantná vlasatobunková leukémia v kompletnej remisii po liečbe rituximabom a fludarabínom – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.