Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Stanislava Fliegová PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, UN Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie JLF UK, UN Martin
Diagnostika a prognostické skóre u pacienta s myelodysplastickým syndrómom
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Akútne myeloblastové leukémie – posun vpred. Aj v liečbe?
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
Klinický a translačný výskum v onkológii na Slovensku – špecifiká a priority smerovania
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Androgény deprivujúca liečba a rádioterapia karcinómu prostaty
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Biosimilárne lieky verzus originálne lieky
MUDr. Marta Kučeráková
Oddelenie hematológie a krvnej banky, FNsP Žilina
MUDr. Mária Laurincová
Národná transfúzna služba, pracovisko Žilina
Mgr. Jana Holienková
Národná transfúzna služba, pracovisko Žilina
Mgr. Jana Králová
Národné referenčné centrum pre imunohematológiu, Ústav hematológie a krvnej transfúzie Praha
MUDr. Martin Písačka
Národné referenčné centrum pre imunohematológiu, Ústav hematológie a krvnej transfúzie Praha
Interferencia s NAT pri liečbe mnohopočetného myelómu
MUDr. Emília Fatkulinová
Ambulancia klinickej onkológie I, Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Systémová liečba metastatického triple negatívneho karcinómu prsníka
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Bratislavské onkologické dni – LV. ročník, 2018
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky v onkológii
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Preventívna kraniálna iradiácia verzus sledovanie pri radikálne liečenom štádiu III nemalobunkového karcinómu pľúc: randomizovaná štúdia fázy III INVALT-11/DLCRG-02
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
HEMKO, s. r. o, Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o, Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Primárna myelofibróza – súčasný pohľad na patofyziológiu, prognózu a liečbu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika Národného onkologického ústavu, Bratislava
Variantná vlasatobunková leukémia v kompletnej remisii po liečbe rituximabom a fludarabínom – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.