Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Kardiologický pacient z pohľadu urológa
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
Akútne poškodenie obličiek
Akútne poškodenie obličiek je náhle vzniknuté, potenciálne reverzibilné zhoršenie renálnych funkcií s následnou poruchou elektrolytovej a acidobázickej homeostázy, dysreguláciou extracelulárneho objemu a elektrolytov, retenciou dusíkatých látok a iných odpadových produktov v organizme. Funkčné alebo štrukturálne zmeny trvajúce menej ako 3 mesiace. Vyvíja sa v priebehu hodín až dní a väčšinou je pri včasnom rozpoznaní a adekvátnej liečbe reverzibilné. U hospitalizovaných pacientov zhoršuje priebeh základnej diagnózy so znížením pravdepodobnosti vyliečenia sa. Jeho rôzna epidemiológia a etiológia podmieňuje aj jeho mnohotvárny klinický obraz. Rizikové faktory pre vznik v komunite získaného akútneho poškodenia obličiek sú odlišné v rozvojových a rozvinutých krajinách. Nozokomiálne poškodenie obličiek má rovnaké príčiny prakticky na celom svete a rozdiely sú v ekonomických možnostiach krajín pri prevencii a následnej liečbe pacienta. Manažment prevencie a liečby akútneho poškodenia obličiek závisí od vyvolávajúcej príčiny a faktorov postihnutého pacienta a vyžaduje si multidisciplinárny prístup.
Kľúčové slová: akútne poškodenie obličiek, nefrotoxicita, kontrastom podmienené akútne poškodenie obličiek, príčiny, rizikové faktory, liečba, prevencia

Acute kidney injury
Acute kidney damage is a sudden, potentially reversible deterioration in renal function, followed by electrolyte and acidobase homeostasis, dysregulation of extracellular volume and electrolytes, retention of nitrogenous substances and other waste products in the body. Functional or structural changes must last for less than 3 months. It develops over hours and days, and mostly with early recognition, and adequate treatment is reversible. Inpatients worsen the course of the underlying diagnosis with a reduction in the likelihood of cure. Its diverse epidemiology and etiology are also conditioned by its multiple clinical picture. The risk factors for the emergence of acute renal impairment in the community are different in developing and developed countries, while nosocomial renal damage has the same causes virtually all over the world and the differences are in the economic opportunities of countries for prevention and subsequent treatment of the patient. Management of the prevention and treatment of acute renal impairment depends on the cause and the factors of the affected patient and requires a multidisciplinary approach.
Key words: acute kidney damage, nephrotoxicity, contrast-related acute renal impairment, causes, risk factors, treatment, prevention
MUDr. Roman Margóczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica , Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Antihypertenzíva v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Náhla srdcová smrť u mladých ľudí a športovcov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Psychotické poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Jozef Kadlečík
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
PhDr. Mgr. Alena Dudeková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Takotsubo syndróm v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika)
POD LUPOU
MUDr. Tomáš Jankovič
BaMaMed, s. r. o., Chirurgická ambulancia, Nitra
Quo vadis ambulantná chirurgia?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nová metóda skríningu kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno , KIO LF University Ostrava, Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
created by © zooom.sk s.r.o.