Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Kardiologický pacient z pohľadu urológa
Erektilná dysfunkcia (ED) je významný medicínsky problém – aj keď ide o „benígnu“ poruchu, ovplyvňuje fyzické aj psychické zdravie a má významný vplyv (dopad) na kvalitu života nielen postihnutého jedinca, ale aj jeho partnera a celej rodiny. Etiopatogenéza ED môže byť rôzna, zahŕňa príčiny organické i psychogénne. ED môže často predchádzať klinickej manifestácii ochorenia, ktoré ju spôsobuje. Diabetes mellitus, hypertenzia, hypercholesterolémia, metabolický syndróm, hypogonadizmus, starnutie tvoria kľúčové prepojenie medzi ED a ischemickou chorobou srdca. Spoločným menovateľom je endotelová dysfunkcia, pri progresii ktorej sa vyvíja arteriálna ateroskleróza. Penilná endotelová dysfunkcia vedie k ED, ktorá sa tak stáva indikátorom systémovej dysfunkcie endotelu a možnej následnej koronárnej príhody. Lekári (urológovia, andrológovia, kardiológovia, diabetológovia, internisti, všeobecní lekári a pod.) by sa mali aktívnejšie, systematickejšie venovať vyhľadávaniu nielen pacientov s poruchami erekcie, ale aj tých, ktorí majú zvýšené riziko vzniku ED.
Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia, kardiovaskulárne ochorenia, hypogonadizmus

Cardiac patient from a urologic point of view
Erectile dysfunction (ED) is an important medical problem – although ED is a „benign“ disorder, it affects physical and psychosocial health and has a significant impact on the quality of life of sufferers and their partners and families. Etiology of ED comprises organic as well as organic causes. ED can precede clinical manifestation of a principal disease which is causing ED. Diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolaemia, metabolic syndrome, hypogonadism, aging is the key link between ED and ischemic heart disease. The common denominator is endothelial dysfunction in the progression of which arterial atherosclerosis develops. Penile endothelial dysfunction leads to ED, which becomes an indicator of systemic endothelial dysfunction and possible subsequent coronary event. Physicians (urologists, andrologists, cardiologists, diabetologists, internists, general practitioners and others) should systematically look for ED in any male, in particular in men with higher risk of developing ED.
Key words: erectile dysfunction, cardiovascular diseases, hypogonadism
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
Akútne poškodenie obličiek
MUDr. Roman Margóczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica , Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Antihypertenzíva v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Náhla srdcová smrť u mladých ľudí a športovcov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Psychotické poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Jozef Kadlečík
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
PhDr. Mgr. Alena Dudeková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Takotsubo syndróm v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika)
POD LUPOU
MUDr. Tomáš Jankovič
BaMaMed, s. r. o., Chirurgická ambulancia, Nitra
Quo vadis ambulantná chirurgia?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nová metóda skríningu kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno , KIO LF University Ostrava, Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
created by © zooom.sk s.r.o.