Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikacie pro dermatologii
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Tamara Zimanová
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Marian Markech
Kúpele Trenčianske Teplice
MUDr. Tatiana Lidajová
Pediater, s. r. o, Senica
+MUDr. Jozef Šmirala
TAO AKU Centrum Bratislava
Piercing
MUDr. Milan Junášek
Dermatovenerologická ambulance, sálek-lasery-korekce, Praha
Seboroická dermatitida
TÉMA ROKA
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Infekcia HIV − stále aktuálny problém
Od začiatku epidémie HIV/AIDS sa vírusom HIV infikovalo približne 65 miliónov ľudí, 25 miliónov na AIDS zomrelo. Slovensko stále patrí medzi krajiny s relatívne nízkou prevalenciou infekcie HIV, hoci v posledných rokoch došlo k nárastu počtu nových prípadov, najmä v skupine mu- žov, ktorí majú styk s mužmi. Základná diagnostika infekcie HIV je založená na simultánnom testovaní antigénu a protilátok z krvi pacienta. Z dôvodu surveillance sa používajú alternatívne metódy cestovania protilátok zo slín, prípadne z moču. Vzorky s reaktívnym/nejasným výsledkom sa konfirmujú testom Western blot, prípadne PCR. Liečba infekcie HIV sa na Slovensku uskutočnuje podľa odporúčaní European AIDS Clinical Society a je založená väčšinou na trojkombinácii antiretrovirotík. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľné, ale ešte stále nevyliečiteľné ochorenie. Predsudky, mýty a strach spoločnosti sú naďalej častou prekážkou na šťastný a kvalitný život pacienta u nás aj vo svete.
Kľúčové slová: HIV, AIDS, epidemiológia, diagnostika, liečba.

HIV infection – an actuall issue
Since the beginning of HIV epidemy more than 65 milion people were infected by HIV and 25 milion died. Slovak Republic still belongs to the countries with relatively low HIV epidemic although in the last years new infections increased, mainly among men who have sex with men. HIV diagnostic is based on simultaneos detection of HIV antigen and antibodies in the blood using ELISA tests. For surveillance purposes alternative HIV − antibody testing methods from saliva, evetually from urine, are used. Reactive/indeterminate samples are confirmed by Western and or molecular methods. In Slovakia treatment of HIV infection is provided according to the European AIDS Clinical Society guidelines and is based mainly on the combination of 3 different antiretroviral drugs. Recently due to the very effective antiretroviral treatment HIV infection became a treatable but incurable infection. Prejudices, myths and fearsare still often impediments to for happeness and quality of life people living with HIV/AIDS worldwide as well as in Slovakia.
Key words: HIV, AIDS, epidemy, diagnostic, treatment.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
XI. kongres českých a slovenských dermatovenerológov, 21. – 23. 5. 2015, Top Hotel Praha
Správy z podujatia ASCO Chicago 2015
DERMATOPATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Elena Skladaná
Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica Poprad, a. s.
Xanthogranuloma juvenile
SPEKTRUM
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Dr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Bc. Iveta Fojtlínová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
História balneoterapie – novovek
MUDr. Ján Lidaj
Spomienka na osobnosť MUDr. Karola Kleibla, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.