Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum patrí do skupiny kožných vírusových chorôb. Spôsobuje ho humánny dermatotropný vírus zo skupiny poxví- rusov. Ochorenie je časté v dojčenskom a batolivom veku u detí s atopickou dermatitídou. Prenos sa uskutočňuje priamym kontaktom s chorým, ale aj nepriamo prostredníctvom odevu, uterákov, na plavárňach. Na vzniku choroby sa podieľajú poškodenie rohovej vrstvy kože, poruchy celulárnej imunity. Ochorenie má typické prejavy – hladké, lesklé, pupčekovo preliačené papuly perleťovej farby, ktoré umožňujú klinickú diagnostiku. Sú opísané atypické formy, komplikácie, histopatologická diagnostika. Diskutuje sa o výhodách a nevý- hodách rôznych spôsobov liečby. Odporúča sa rýchle odstránenie prejavov pre možnosť autoinokulácie a šírenia v kolektívoch. Choré deti by nemali byť zaradené do kolektívu.
Kľúčové slová: infekčný epiteliom, mollusum, klinika, diagnostika, liečba, dieťa.

Infectious epithelial tumors – Molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum is skin infectious disease belongs to the group of viral diseases. Molluscum contagiosum is caused by a human dermatotropic virus from the poxvirus group. The disease is common in infancy and young hood often in children suffered with atopic dermatitis. Transmission may be realized by direct contact with the sick children, but may be transmitted also in directly via the garment, the towels or in swimming pools. Contributory factors for developing the disease tend to damage of the horny layer of the skin, impaired cellular immunity. Typically there are seen smooth, shiny, umbilicated papules, dented pearl colour, which allowed to established clinical diagnosis. There are described atypical forms, complications, histopathological diagnosis and discusses the advantages and disadvantages of various methods of the treatment. Attention is drawn to the advantage of the rapid removal of speeches for the possibility autoinoculation and dissemination in groups. Children with symptoms should be excluded from children collectives.
Key words: infectious epithelioma, mollusum, clinic, diagnosis, treatment, child.
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikacie pro dermatologii
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
MUDr. Tamara Zimanová
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Marian Markech
Kúpele Trenčianske Teplice
MUDr. Tatiana Lidajová
Pediater, s. r. o, Senica
+MUDr. Jozef Šmirala
TAO AKU Centrum Bratislava
Piercing
MUDr. Milan Junášek
Dermatovenerologická ambulance, sálek-lasery-korekce, Praha
Seboroická dermatitida
TÉMA ROKA
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Infekcia HIV − stále aktuálny problém
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
XI. kongres českých a slovenských dermatovenerológov, 21. – 23. 5. 2015, Top Hotel Praha
Správy z podujatia ASCO Chicago 2015
DERMATOPATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Elena Skladaná
Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica Poprad, a. s.
Xanthogranuloma juvenile
SPEKTRUM
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Dr. Alina Hrabinová-Riaško
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
Bc. Iveta Fojtlínová
Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky
História balneoterapie – novovek
MUDr. Ján Lidaj
Spomienka na osobnosť MUDr. Karola Kleibla, CSc.
created by © zooom.sk s.r.o.