Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Juraj Koutun, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Blanka Kalnášová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
„Nové“ orálne antikoagulanciá (NOAC) – stručný perioperačný manažment
POSTGRADUÁLNA TÉMA
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra a Katedra klinických disciplín UKF, Nitra
Laktát – marker metabolického stresu pacientov s kritickým ochorením
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Bilý
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Viktória Kováčová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Dexmedetomidin v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov
MUDr. Marcel Uhliar
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Pacienti s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon
MUDr. Ivan Grgáč
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Boris Hrbatý, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Vanda Martišková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Nataliya Shilova
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Richard Reis, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Zavádzanie pain servisu – prvé výsledky a skúsenosti
Cieľ: Zlepšiť, zjednodušiť a zjednotiť liečbu akútnej pooperačnej bolesti u pacientov I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB zavedením štandardizovanej multimodálnej analgézie. Materiál a metodika: Vytvorený algoritmus prístupu k pooperačnej bolesti vychádza z kombinácie aktuálnych odporúčaní a postupov publikovaných v odbornej literatúre a možností a skúseností našich pracovísk. Prístup bol vyhodnotený pomocou anonymných dotazníkov a štatistických porovnaní skupiny 36 pacientov z roku 2013 pred zavedením štandardizovanej multimodálnej analgézie (skupina k2013) so skupinou z roku 2015 obsahujúcou 40 pacientov (skupina ma2015) po zavedení nášho algoritmu. Výsledky: Od roku 2013 sa nám podarilo zvýšiť podiel pacientov, u ktorých pooperačná bolesť v priebehu prvých 24 hodín nepresahovala hodnotu VAS 3, z 38,9 % na 67,5 %. Priemerné VAS skóre bolo nižšie v skupine ma2015ako v skupine k2013počas sledovaného obdobia, z toho počas prvých šiestich hodín signifikantne. Záver: Vytvorenie a implementácia algoritmu liečby pooperačnej bolesti viedli k zníženiu intenzity pooperačnej bolesti za prvých 24 hodín a k zvýšeniu spokojnosti pacientov.
Kľúčové slová: pooperačná bolesť, zavádzanie algoritmu, multimodálna analgézia.

Introduction of pain service – first results and experience
Aim: To improve, simplify, and unify the treatment of acute postoperative pain in the patients of the 1stDepartment of Surgery, Comenius University, Bratislava, Slovakia, by introducing standardized multimodal analgesia. Material and Methods: The created algorithm of the approach to postoperative pain is based on a combination of current recommendations and practice guidelines published in the literature and possibilities and experiences in our work places. The approach has been evaluated by means of anonymous questionnaires and statistical comparison of a group of 36 patients in 2013 before the introduction of standardized multimodal analgesia (group k2013) with a group of 2015 (ma2015 group) comprising 40 patients after the introduction of our algorithm. Results: Since 2013, we have increased the proportion of patients in whom postoperative pain does not exceed the value of VAS 3 within the first 24 hours from 38,9 % to 67,5 %. The average VAS score was lower in the group ma2015 than in the k2013 group during the observed period, and it was significantly lower within the first six hours. Conclusion: The creation and implementation of the algorithm of the treatment of postoperative pain led to a reduction in postoperative pain intensity over the first 24 hours and an increase in patient satisfaction.
Key words: postoperative pain, algorithm introduction, multimodal analgesia.
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OKIENKO
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Negatívny reverz – odmietnutie liečby pacientom
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
Stratégia rozvoja SSAIM, príspevok k programovému vyhláseniu nového výboru SSAIM
Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach
Nová kniha: História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.