Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Juraj Koutun, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Blanka Kalnášová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
„Nové“ orálne antikoagulanciá (NOAC) – stručný perioperačný manažment
POSTGRADUÁLNA TÉMA
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra a Katedra klinických disciplín UKF, Nitra
Laktát – marker metabolického stresu pacientov s kritickým ochorením
Hyperlaktatémia u pacientov s kritickým ochorením je nezávislým prediktorom morbidity a mortality. Až donedávna bola hyperlaktatémia chápaná predovšetkým ako marker hypoperfúzie a kyslíkového dlhu, ktorý viedol k tvorbe laktátu cestou anaeróbnej glykolýzy v cytosole bunky. Na základe tohto faktu boli odporúčané liečebné postupy na zvýšenie kyslíkovej dodávky. Hladina laktátu sa odporúčala aj ako marker adekvátnosti liečebných manévrov a odpovede na liečbu. Viaceré dôkazy však potvrdzujú, že hyperlaktatémia u kritických pacientov nevzniká len v dôsledku tkanivovej hypoxie a anaeróbnej glykolýzy. Experimentálne, ale aj humánne štúdie zhodne potvrdzujú vzostup hladiny laktátu v dôsledku aktivácie stresovej odpovede cez adrenergickú stimuláciu.
Kľúčové slová: laktát, hyperlaktatémia, sepsa, adrenergická stimulácia.

Lactate – marker of metabolic stress patients with critical illness
Hyperlactatemia is a strong independent predictor of mortality and morbidity in critical ill patient. Increased lactate level in plasma was widely believed as a marker of hypoperfusion and oxygen debt which leads to anaerobic glycolysis in cytosol. Base on this fact maneuvres to increase oxygen delivery was recommended. Furthermore decline of lactate level concentration has been recommended as an early endpoint of resuscitation of critical ill patient in sepsis. There is an evidence that hyperlactatemia is not only consequence of tissue hypoxia and anaerobic glycolysis. Data from experimental and human studies support the view that increased lactate level is as a part of activation of stress response.
Key words: lactate, hyperlactatemia, sepsis, adrenerg stimulation.
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Bilý
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Viktória Kováčová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Dexmedetomidin v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov
MUDr. Marcel Uhliar
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Pacienti s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon
MUDr. Ivan Grgáč
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Boris Hrbatý, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Vanda Martišková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Nataliya Shilova
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Richard Reis, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Zavádzanie pain servisu – prvé výsledky a skúsenosti
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OKIENKO
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Negatívny reverz – odmietnutie liečby pacientom
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
Stratégia rozvoja SSAIM, príspevok k programovému vyhláseniu nového výboru SSAIM
Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach
Nová kniha: História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.