Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika VFN Praha
Poruchy chování související se spánkem
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Nemocnice Na Homolce, Praha
Spánek a epilepsie
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Gerontocentrum, Praha, CELLO-IC, FHS UK, Praha
Poruchy spánku a nočního chování u Alzheimerovy nemoci a dalších demencí
MUDr. Jitka Bušková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
NREM parasomnie (porucha probouzení z NREM spánku)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Porucha chování v REM spánku – nozologická jednotka s velkým významem pro neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy
MUDr. Olga Zapletalová
Centrum pro roztroušenou sklerózu, Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza a těhotenství
MUDr. Štefánia Aulická
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Brno
Idiopatické generalizované epilepsie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Výskyt, prevence a léčba fraktur a snížené kostní denzity u chlapců s Duchenneovou muskulární dystrofií
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové
Duodopa u pokročilé Parkinsonovy nemoci v klinické praxi
MUDr. Tomáš Kalous
Centrum pro nervosvalová onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Neurologie – elektrofyziologické laboratoře s. r. o., Praha
Pozdní manifestace Pompeho choroby
MUDr. Jiří Piťha,
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Marta Vachová
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Jana Kotalová
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Simona Vondráčková
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
MUDr. Markéta Ceé
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
Churg-Straussové syndrom s centrálním neurologickým nálezem
Referujeme o případu mladé pacientky, u níž se manifestoval monofázicky víceložiskový neurologický nález. Správná diagnóza byla stanovena až v rámci diferenciální diagnózy roztroušené sklerózy. Další průběh a klinický nález svědčil pro Churg-Straussové syndrom, přičemž byla naplněna 4 diagnostická kritéria (asthma bronchiale, nosní polypy, eozinofilie a neurologická symptomatologie). Neobvyklý byl dominující centrální neurologický nález.
Kľúčové slová: klinicky izolovaný syndrom, Churg-Straussové syndrom, vaskulitidy.

Churg-Strauss syndrome with a central neurological finding
We report a case of a young female patient who presented with a monophasic multifocal neurological finding. The correct diagnosis was only determined based on differential diagnosis of multiple sclerosis. The subsequent course and clinical finding were indicative of Churg-Strauss syndrome, with four diagnostic criteria (bronchial asthma, nasal polyps, eosinophilia, and neurological symptomatology) being met. A dominant central neurological finding was unusual.
Key words: clinically isolated syndrome, Churg-Strauss syndrome, vasculitides.
MUDr. Ivan Buran, CSc.
Neurologická ambulancia, Železničná nemocnica a poliklinika Novapharm s.r.o., Bratislava
Cyklické vracanie v dospelosti
NEKROLÓG
Jolana Marková
Robert Rusina
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (1945–2014)
created by © zooom.sk s.r.o.