Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Niekoľko poznámok k postgraduálnemu vzdelávaniu mladých dermatológov
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Michal Šak, CSc.
Kožná ambulancia, Levoča
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Sonda do histórie profesionálnych dermatóz na východnom Slovensku (spomienky na 60. až 80. roky)
MUDr. Natália Čárska
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
UVA1 fototerapia pri vybraných diagnózach
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Diferenciálna diagnostika keratoakantómu a skvamocelulárneho karcinómu kože v bioptickej praxi
MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Acne vulgaris – přehled dostupných léčebných možností a zásady péče o pleť
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Využitie hyaluronidázy v korektívnej dermatológii
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Onychomykózy – stále aktuálny problém
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Liečba akné – aktuálne prístupy
RNDr. Peter Pavlík
HPL, spol. s r. o., oddelenie bakteriológie, Bratislava
Kvapavka na Slovensku – analýza prípadov infekcií spôsobených Neisseria gonorrhoeae a prehľad rezistencie v roku 2012
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár, FNsP v Žiline
Expresia antigénu Ki-67 a proteínu p53 v bazocelulárnom karcinóme kože – prehľad problematiky
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kožní oddělení Nemocnice v Jihlavě
Lupénka v dětském věku
TÉMA ROKA
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNM a JLF UK, Martin
Infekcie kože – II. časť: Infekčné ochorenia sprevádzané exantémom
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Monika Palušková, MBA
Medires, s. r. o., Nové Zámky
MUDr. Kamil Száz
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Medicínsko-právne súvislosti zdravotnej starostlivosti o pacientov s pohlavne prenosnými chorobami
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologiká klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Dermatovenerologická klinika JLF UK Martin
MUDr. Dušan Pajerchin
Dermatovenerologické oddelenie NsP Poprad
Akútna febrilná neutrofilová dermatóza: Sweetov syndróm
SPEKTRUM
prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK, Bratislava
Polstoročie v službách dermatovenerológie
MUDr. Bogdan Holý
Dr. A. Nejdková, kožná ambulancia, s. r. o., Žilina
Škola zo „zjednotenej“ nemocnice a myjavských kopaníc
MUDr. Bogdan Holý
Dr. A. Nejdková, kožná ambulancia, s. r. o., Žilina
Ako sa rodila dermatológia v Považskej Bystrici
created by © zooom.sk s.r.o.