Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michal Šimek, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu žalúdka
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Septické komplikácie ochorení pankreasu
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 1. časť
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
et al.
Helsinská deklarácia a aktivita Svetovej zdravotníckej organizácie Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy – prvé skúsenosti z praxe
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Lukáš Záhradník
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Altemeierova transanálna resekcia – stále aktuálna alternatíva liečby prolapsu rekta
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Hodnota demografických a anamnestických údajov pre predpoveď náročnosti elektívnej laparoskopickej cholecystektómie
Cieľ: Vyhodnotiť význam vybraných demografických a anamnestických údajov ako možných rizikových parametrov zvyšujúcich náročnosť elektívnej laparoskopickej cholecystektómie (LCHE). Materiál a metodika: Unicentrická kohortová štúdia – prospektívne analyzované všetky elektívne LCHE za obdobie troch rokov – zaznamenávané údaje o operačnom čase (OČ), konverzii, subjektívnom hodnotiacom skóre (SHS) a prítomnosti predpokladaných rizikových parametrov (vek > 65 rokov, mužské pohlavie, biliárna kolika v posledných troch týždňoch pred operáciou, predchádzajúca abdominálna operácia nad úrovňou umbilika, prekonaná akútna cholecystitída). Údaje pacientov s pozitivitou jednotlivých sledovaných parametrov následne porovnané s údajmi ostatných operovaných za účelom detekcie štatisticky významného rozdielu (p < 0,05). Výsledky: Vyhodnotených bolo 586 LCHE. Početnosť analyzovaných parametrov v súbore: vek > 65 rokov – 68, mužské pohlavie – 156, biliárna kolika v posledných 3 týždňoch pred operáciou – 77, predchádzajúca abdominálna operácia nad úrovňou umbilika – 6, prekonaná akútna cholecystitída – 85 pacientov. Pozitivita každého z testovaných rizikových parametrov bola spojená so štatisticky významne predĺženým OČ a vyšším SHS (p < 0,001). Početnosť konverzií bola signifikantne vyššia v skupinách s údajom o prekonanej akútnej cholecystitíde (p < 0,001) a biliárnej kolike v posledných 3 týždňoch pred operáciou (p < 0,01), ako aj u pacientov nad 65 rokov (p < 0,001). Záver: Vybrané demografické (vek > 65 rokov, mužské pohlavie) a anamnestické parametre (biliárna kolika v posledných troch týždňoch pred operáciou, predchádzajúca abdominálna operácia nad úrovňou umbilika, prekonaná akútna cholecystitída) sú spojené s vyššou náročnosťou elektívnej LCHE tak v subjektívnej (SHS), ako aj v objektívnej vetve hodnotenia (OČ). Univerzálna dostupnosť týchto údajov vytvára potenciál pre ich rutinné vyhodnocovanie za účelom predoperačného posúdenia náročnosti elektívnej LCHE.
Kľúčové slová: laparoskopia, laparoskopická cholecystektómia, náročnosť, konverzia, rizikové faktory.

Predictive value of selected demographic and anamnestic parameters to assess difficulty of elective laparoscopic
Aims: To analyze selected demographic and anamnestic parameters as potential risk factors increasing difficulty of elective laparoscopic cholecystectomy (LC). Material and methods: Unicentric clinical cohort study – consecutive prospective serie of elective LCs during 3-years period was investigated. Data on operating time (OT), conversion, surgeon’s subjective evaluation (SSE) score and presence of selected risk factors (age over 65, male sex, history of biliary colic within last 3 weeks prior surgery, previous abdominal surgery above level of umbilicus, history of acute cholecystitis) was recorded. Subgroups with positivity of particular risk factors were compared to the rest of the serie to detect significant differences (p<0.05). Results: 586 LCs were investigated. Positivity of analyzed risk factors was noted as follows: age over 65 – 68, male sex – 156, history of biliary colic within last 3 weeks prior surgery – 77, previous abdominal surgery above level of umbilicus – 6, history of acute cholecystitis – 85 patients. Positivity of any of investigated risk factors was associated with significantly prolonged OT and increased SSE score (p<0.001). Conversion rate was significantly higher in subgroups with history of acute cholecystitis (p<0.001) and biliary colic within last 3 weeks prior surgery (p<0.01), as well as in patients over 65 (p<0.001). Conclusions: Selected demographic (age over 65, male sex) and anamnestic parameters (history of biliary colic within last 3 weeks prior surgery, previous abdominal surgery above level of umbilicus, history of conservatively treated acute cholecystitis) are associated with increased difficulty of elective LC both in subjective (SSE score) and objective (OT) arm of assessment. Universal availability of data on described risk factors further improve their potential to become routinely evaluated in order to assess difficulty of elective LC preoperatively.
Key words: laparoscopy, laparoscopic cholecystectomy, difficulty, conversion, risk factors.
KAZUISTIKY
MUDr. Róbert Kilík, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Disekcia aorty typu Stanford B ako príčina trombózy arteria mesenterica superior – kazuistika
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Mária Stančáková
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Cudzie teleso ako príčina neskoro rozpoznanej vnútrobrušnej infekcie
MUDr. Milan Stebnický, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Bohuš
Oddelenie patológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Róbert Šimon
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Cystosarcoma phyllodes – stále aktuálny problém
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Prevencia venózneho tromboembolizmu u onkologických pacientov
NEKROLÓG
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UN Martin
Odišiel prof. MUDr. Jaroslav MAYZLÍK, CSc. (5. 12. 1934 – 7. 3. 2011)
created by © zooom.sk s.r.o.