Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michal Šimek, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu žalúdka
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Septické komplikácie ochorení pankreasu
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 1. časť
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
et al.
Helsinská deklarácia a aktivita Svetovej zdravotníckej organizácie Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy – prvé skúsenosti z praxe
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Lukáš Záhradník
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Altemeierova transanálna resekcia – stále aktuálna alternatíva liečby prolapsu rekta
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Hodnota demografických a anamnestických údajov pre predpoveď náročnosti elektívnej laparoskopickej cholecystektómie
KAZUISTIKY
MUDr. Róbert Kilík, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Disekcia aorty typu Stanford B ako príčina trombózy arteria mesenterica superior – kazuistika
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Mária Stančáková
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Cudzie teleso ako príčina neskoro rozpoznanej vnútrobrušnej infekcie
MUDr. Milan Stebnický, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Bohuš
Oddelenie patológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Róbert Šimon
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Cystosarcoma phyllodes – stále aktuálny problém
Phylloidné tumory (PT) prsníka sú zriedkavé fibroepiteliálne neoplazmy prsníka, ktoré sa vyskytujú v 0,3 % – 1 % zo všetkých primárnych tumorov prsníka. Počas obdobia od januára 1994 do decembra 2010 bolo retrospektívne analyzovaných 5 pacientok s PT, ktoré boli liečené na 2. chirurgickej klinike Lekárskej Fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Z nich vyberáme 2 zaujímavé kazuistiky. Štyri pacientky sa zhojili per primam intentionem po chirurgickej liečbe (2 po lumpektómii, jedna po quadrantektómii a jedna po modifikovanej radikálnej mastektómii podľa Maddena). Posledná pacientka bola u nás liečená r. 2007 v terminálnom štádiu po 5. predchádzajúcich operáciách v iných nemocniciach. Dostala RAT a CHT. K nám prišla s krvácaním z rozsiahleho tumoru na ľavej strane hrudníka, ktoré sa tiahlo až dozadu na chrbát. Možné bolo len lokálne ošetrovanie s nekrektómiami a zastavovaním krvácania. Pacientka po 3 mesiacoch exitovala. Záverom by sme chceli zdôrazniť, že maligný typ cystosarcoma phyllodes je stále medicínsky problém. Výsledky liečby závisia od biologickej povahy týchto nádorov.
Kľúčové slová: cystosarcoma phyllodes, chirurgická liečba.

Cystosarcoma phyllodes – still actual problem
Phyllodes tumors (PT) are uncommon fibroepithelial breast neoplasms that account for 0.3% to 1.0% of all primary breast tumors. During the period from January 1994 to December 2010, 5 patients were retrospectively analysed for PT at the 2nd Clinic of Surgery, Faculty of Medicine P. J. Safarik University Kosice and L. Pasteur University Hospital Kosice. We describe two interesting cases. Four patients healed without complications after a surgical treatment (two after lumpectomy, one after quadrantectomy and one after radical Madden´s mastectomy). The last patient was treated in our hospital in 2007 in the terminal IV. stage after five previous operations in other hospitals, where she underwent radiotherapy and chemotherapy too. She was admitted to our hospital with bleeding from a large tumour on the left side of her chest, which extended to the back. It was only possible to perform a local treatment with necrectomy and haemostasis. The patient died after three months. In conclusion we would like emphasize that malignant type of cystosarcoma phyllodes is still a medical problem. The results of treatment depend on biological characteristics of this tumours.
Key words: cystosarcoma phyllodes, surgical treatment.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Prevencia venózneho tromboembolizmu u onkologických pacientov
NEKROLÓG
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UN Martin
Odišiel prof. MUDr. Jaroslav MAYZLÍK, CSc. (5. 12. 1934 – 7. 3. 2011)
created by © zooom.sk s.r.o.