Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michal Šimek, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu žalúdka
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Septické komplikácie ochorení pankreasu
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 1. časť
MUDr. Monika Grochová, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
et al.
Helsinská deklarácia a aktivita Svetovej zdravotníckej organizácie Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy – prvé skúsenosti z praxe
Cesta pacienta peroperačným obdobím závisí od činnosti a zodpovednosti celého tímu lekárov a sestier, pričom jeho hlavnou úlohou je zvýšiť bezpečnosť pacienta. Preto Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), chirurgické a anestéziologické spoločnosti, spoločnosti sestier a pacientov pripravili a v roku 2008 uviedli v New Yorku iniciatívu „Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy“. Tento proces prebieha aj v Európe. Bol vypracovaný kontrolný protokol (checklist), ktorý má byť vyplnený pred, počas a po operačnom výkone. Vyplnením protokolu sa majú skontrolovať úkony, ktoré musia byť urobené. Nemá to byť práca navyše, iba kontrola, či je pacient a tím pripravený na operačný výkon. Ak tím nemá vôľu a čas vyplniť protokol, nie je pripravený vykonať operačný výkon v súlade s mottom „In somno securitas“. V kontrolnom protokole bolo stanovených 10 kľúčových momentov. Helsinská deklarácia bola podpísaná 14. júna 2010 v rámci kongresu ESA v Helsinkách a uverejnená ako Helsinki Declaration for Patient Safety in Anaesthesiology. Hovorí o bezpečnosti pacienta v peroperačnom období a protokoloch, ktoré majú byť vypracované pre bezpečné podávanie anestézie, peroperačný priebeh a pooperačné obdobie, vrátane liečby bolesti.
Kľúčové slová: bezpečnosť pacienta, perioperačné obdobie, Helsinská deklarácia, kontrolný protokol – check list.

Helsinki Declaration and World Health Organization activity Safe Surgery Saves Lives, first experiences
The outcome of surgical patient depends upon the action and responsibility of physician and nurse teams during perioperative period. The safety of the patient is the main goal. In 2008 introduced in New York the World Health Organisation, surgical and anaesthesiological societies, societies of nurses and patients the initiative “Safe Surgery Saves Lives”. This initiative was embraced also in Europe. The checklist with 10 most important items was prepared that should be filled in before, during and after surgery. The purpose of the checklist is to ensure that all steps that should be done are really done. It should not bring more work; it is just a control that the patient has been fully prepared for surgery. If the team has no intention to fill in the checklist or the time can not be allocated then the team is not properly prepared to perform surgery in terms of the line with a motto In somno securitas. Helsinki declaration (on patient safety) has been signed on June 14, 2010 during the annual Euroanaesthesia meeting in Helsinki and was published as Helsinki Declaration for Patient Safety in Anaesthesiology. According the Declaration the safety of the patient during perioperative period should be secured by collaborative activities of all involved professionals. All institutions dealing with such patients in Europe should provide safe anaesthesia to ensure the patient safety and to have protocols and the necessary facilities for the whole period including preoperative evaluation and postoperative pain therapy. We would like to demonstrate our first experiences with introducing Helsinki declaration and surgical checklist in our hospital.
Key words: surgical patient, safety, perioperative care, Helsinki Declaration, checklist.
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Lukáš Záhradník
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Altemeierova transanálna resekcia – stále aktuálna alternatíva liečby prolapsu rekta
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Hodnota demografických a anamnestických údajov pre predpoveď náročnosti elektívnej laparoskopickej cholecystektómie
KAZUISTIKY
MUDr. Róbert Kilík, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Disekcia aorty typu Stanford B ako príčina trombózy arteria mesenterica superior – kazuistika
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Mária Stančáková
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Cudzie teleso ako príčina neskoro rozpoznanej vnútrobrušnej infekcie
MUDr. Milan Stebnický, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Bohuš
Oddelenie patológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Róbert Šimon
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Cystosarcoma phyllodes – stále aktuálny problém
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Prevencia venózneho tromboembolizmu u onkologických pacientov
NEKROLÓG
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UN Martin
Odišiel prof. MUDr. Jaroslav MAYZLÍK, CSc. (5. 12. 1934 – 7. 3. 2011)
created by © zooom.sk s.r.o.