Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
členka redakčnej rady časopisu DERMATOLÓGIA PRE PRAX
Choroby vlasov – čoraz aktuálnejšia téma
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Mastocytózy – komplexný pohľad na problematiku
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Aktuálna liečba vonkajších genitálnych bradavíc
MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Iveta Kopalová
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica, Angiologická ambulancia, Žilina
Diagnostika a liečba syndrómu diabetickej nohy
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Choroby vlasov I
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Anna Hudáková, PhD.
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, Prešov
Psychosociálne aspekty atopického ekzému u detí
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Daniela Červenková
Imunoderma s.r.o., Bratislava
Moderné kortikosteroidy v liečbe kožných ochorení: mometazón furoát
Mgr. Pavel Koktavý
Lékárna FN Olomouc
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK – Ružinov v Bratislave
Přehled volně prodejných přípravků používaných při léčbě aftů a stomatitidy
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Linda Vavříková, MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP Olomouc
Akutní generalizovaná pustulóza
MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Dušan Pokorný, MUDr. Oľga Zacharová, MUDr. Pavol Haluska, MUDr. Jana Doboszová,
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Oddelenie Dermatovenerológie FNsP v Žiline, Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
doc. MUDr. Martin Péč, PhD., Ústav lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Bazocelulárny karcinóm kože s adnexálnou diferenciáciou – rozbor diagnostikovaných prípadov a prehľad literatúry
INFORMÁCIE
redakcia Solen
Predstavenie redakčnej rady časopisu Dermatológia pre prax
created by © zooom.sk s.r.o.