Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Neurobiológia cirkadiánnych rytmov a klinické aplikácie
Cirkadiánne rytmy sú externým vyjadrením vnútorného časového mechanizmu merajúceho denný čas. Cirkadiánne hodiny sú nastavené alebo modulované periodickými vstupmi z vonkajšieho prostredia, pričom denné striedanie svetla a tmy je najdôležitejším vonkajším stimulom. Existuje množstvo dôkazov svedčiacich, že abnormálne cirkadiánne funkcie môžu byť súčasťou správania spojeného veľkou depresívnou poruchou, bipolárnou poruchou a sezónnou afektívnou poruchou.
Kľúčové slová: cirkadiánne rytmy, afektívne poruchy

Neurobiology circadian rhythms and clinical applications
Circadian rhythms are the external expression of an internal timing mechanism that measures daily time. Circadian clocks are set or entrained by periodic environmental cues, with the daily light-dark cycle being the most pervasive and potent stimulus. There is a lot of evidence to suggest that abnormal circadian function may be involved in behaviours associated with major depressive disorder, bipolar disorder and seasonal affective disorder.
Key words: circadian rhythms, affective disorders
MUDr. Mária Martinove, PhD.
OLÚP n. o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove ml.
Psychiatrické oddelenie NsP, Levoča
Alkoholizmus a jeho dôsledky u jedincov s vysokoškolským vzdelaním
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Racionální a neracionální užití antipsychotik v gerontopsychiatrii
MUDr. Miroslava Khollová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Shromažďování zvířat
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
PhDr. Hana Kučerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Sexuální atraktivita a její determinanty
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Liečba bipolárnej afektívnej poruchy: manické a zmiešané epizódy, rýchle cyklovanie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrické oddelenie NsP Vaše Zdravie, Zvolen
Trvalá bludová porucha
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava
Strata pre slovenskú psychiatriu – odišiel prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc.
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
2. konferencia o biologickej psychiatrii, 18. – 20. 06. 2009 Piešťany
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
MUDr. Pavel ČERNÁK, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.