Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
OČKOVANIE – SPRÁVNA VOĽBA V PREVENCII CHRÍPKY
MUDr. Iveta Salátová Kozlovská
Centrum imunológie a alergológie, s.r.o., Bratislava
ŠPECIFICKÁ ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LFUK, Bratislava, Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
LIEČBA INFEKCIÍ VYVOLANÝCH VÍRUSOM HERPES ZOSTER U IMUNOKOMPROMITOVANÝCH PACIENTOV
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
DOMÁCA OXYGENOTERAPIA – RÔZNE CHOROBY, RÔZNE INDIKÁCIE, RÔZNE CIELE
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Daniela Kotuličová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
NOVÉ MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU PRI ARTROPLASTIKE KOLENA A BEDRA V ORTOPEDICKEJ CHIRURGII
Ortopedickí pacienti predstavujú skupinu s vysokým rizikom vývoja venózneho tromboembolizmu (VTE) v pooperačnom období. Bez tromboprofylaxie je incidencia objektívne potvrdenej, počas hospitalizácie získanej hlbokej venóznej trombózy (HVT) u pacientov po veľkom ortopedickom zákroku až 40 – 60 %. Pooperačný VTE je druhou najčastejšou komplikáciou liečby a zároveň druhou najčastejšou príčinou predĺženia hospitalizácie a treťou najčastejšou príčinou zvýšenia mortality ortopedických pacientov. Je problémom stále aktuálnym a závažným, keďže fatálna pľúcna embólia v štátoch európskej únie spôsobí viac ako 500 000 úmrtí ročne, čo predstavuje viac ako počet všetkých úmrtí na karcinóm pľúc, prostaty, AIDS a dopravné nehody spolu (VTE Expert´s Meeting, 2005, Seville). Súčasné možnosti antikoagulačnej liečby zahŕňajú parenterálne podávaný – nefrakcionovaný a nízkomolekulový heparín, fondaparinux a perorálne podávané AVK (antagonisty vitamínu K), ktorých nevýhodou je príliš úzke terapeutické okno spojené s nutnosťou monitorovania, početné liekové a potravinové interakcie a nízka kompliancia zo strany pacienta. Je potrebné nové perorálne antikoagulancium, ktoré by nevyžadovalo monitoring a bolo dostatočne účinné a bezpečné. Klinickou perspektívou perorálne podávaných priamych inhibítorov faktora Xa je zjednodušenie perorálnej antikoagulačnej liečby. Vďaka svojim vlastnostiam by sa mohli stať novým štandardom antikoagulačnej terapie.
Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, veľký ortopedický výkon, tromboprofylaxia, perorálne antikoagulanciá

NEW POSSIBILITIES OF VENOUS THROMBOEMBOLISM PROPHYLAXIS AND TREATMENT FOR THE KNEE AND HIP ARTHROPLASTY IN ORTHOPEDIC SURGERY
Patiens undergoing major orthopedic surgery represent a group that has a particularly high risk for the development of venous thromboembolism (VTE) in postoperative period. The rates of deep vein thrombosis (DVT) following major orthopedic surgery, which was occured during the hospitalisation and objectively confirmed in patients who received no thromboprophylaxis are approximately up to 40 – 60 %. Postoperative VTE represents the second most frequent complication of therapy as well as the second most frequent cause of the prolonged hospitalisation, and the third most frequent cause of increasing mortality and the necessity of health care (both emerging and long-term) in these patients. It seems to be still actual and serious problem, also due to evidence that the fatal pulmonary embolism has caused more than 500 000 deaths per a year in EU, and it represents higher number than the number of deaths caused by lung cancer, prostate cancer, AIDS and traffic accidents altogether (VTE Expert´s Meeting, 2005, Seville). Currently available anticoagulants are effective, but they are admistered parenterally (low-molecular-weight heparins, fondaparinux) or others (vitamin K antagonists) although orally admistered, but they are difficult to manage, because of their unpredictable pharmacological profile (narrow therapeutic window associated with the requirement of frequent monitoring, slow onset of action, interpatient variability, multiple drug and food interactions) and the worse patient´s compliance. New oral anticoagulant, which would be efficacious and safety enough without the requirement of monitoring, is needed. The clinical perspective of orally administered direct inhibitors of factor Xa is to make the oral anticoagulant therapy easier. According to their positive characteristics they would become the new standard of anticoagulant therapy.
Key words: venous thromboembolism, major orthopedic surgery, thromboprophylaxis, oral anticoagulants
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ, Košice
CRP – CENNÝ RADCA V KLINICKEJ PRAXI
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
doc. MUDr. Peter Hnilca, CSc.
Endokrinologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
PORUCHY FUNKCIE ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V GRAVIDITE – ICH DÔSLEDKY, ROZPOZNANIE A LIEČBA
LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FAF UK v Bratislave
SÚČASNÉ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE KAŠĽA V AMBULANTNEJ PRAXI
POD LUPOU
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
PROJEKT VYHĽADÁVANIA PACIENTOV S POMPEHO CHOROBOU
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Libuša Repiská
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Nitra
OŠETROVANIE RÁN V PODMIENKACH ADOS
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
Úvodné slovo
created by © zooom.sk s.r.o.