Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
OBÉZNE DIEŤA V AMBULANCII LEKÁRA PRE DETI A DORAST
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MERANIE KRVNÉHO TLAKU A HYPERTENZIA U DETÍ
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Košťálová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PRAKTICKÉ OTÁZKY V OČKOVACEJ AMBULANCII
Zavádzanie nových očkovacích látok, prehodnotenie kontraindikácii proti pertussis, kontraindikácie očkovania u pacientov s alergiou na vaječný bielok, nežiaduce reakcie po očkovaní, očkovanie pacientov s chronickými ochoreniami a nemožnosť dodržať intervaly medzi očkovaniami sú najčastejšími otázkami v očkovacej ambulancii pri 2. detskej klinike DFNsP. Spolupráca s očkujúcimi praktickými lekármi, ktorí odosielajú pacientov, býva komplikovaná veľakrát nedostatočnými informáciami o pacientovi, jeho ťažkostiach a chýbajúcou dokumentáciou očkovacieho kalendára pacienta. Snahou očkovacej ambulancie je zabezpečiť konzultácie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast a v indikovaných prípadoch závažných nežiaducich reakcií doočkovať pacientov počas hospitalizácie na 2. detskej klinike.
Kľúčové slová: intervaly medzi očkovaniami, kontraindikácie, opatrnosť, nežiaduce reakcie, chronicky chorí a očkovanie.

KNOW-HOW FOR VACCINATION CLINIC
Most frequent questions of primary and secondary care pediatricians addressed to the Vaccination Clinics at the 2. Department of Pediatrics of the University Children’s Hospital concern the introduction of new vaccines, reassessment of contraindications for vaccination against pertussis, contraindications to vaccination in children with allergy to egg-proteins, unwanted reactions following vaccination, vaccination of patients suffering from chronic diseases and problems of keeping necesaqry intervals between individual vaccines. Collaboration of the Vaccination Clinics with primary care pediatricians is frequently complicated by getting insufficient information about the patients, on her/his complaints or by missing documentation on previous vaccinations. Vaccination clinic aspiration is to insure consultations for general pediatritians and in indicated cases of severe adverse events complete the vaccination during hospitalization on the second lower limb.
Key words: intervals between vaccinations, contraindications, caution, adverse events, chronically ill patients and vaccination.
MUDr. Kateřina Uxová
Nutricia, a.s., Praha
LZE ZLEPŠIT ÚČINNOST OČKOVÁNÍ? LZE SNÍŽIT SPOTŘEBU ANTIBIOTIK?
created by © zooom.sk s.r.o.