Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Milé kolegyne a milí kolegovia...
INFORMÁCIE PRE PRAX
MUDr. Juraj Jakubička
Ambulancia detskej pneumológie a ftizeológie, Nitra
IMUNOMODULÁCIA BAKTERIÁLNYMI LYZÁTMI A JEJ KLINICKÝ VÝZNAM V PREVENCII RESPIRAČNÝCH INFEKCIÍ U DETÍ SO ZAMERANÍM NA POSTAVENIE BRONCHOVAXOMU
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PLAČ BEZ SĹZ MÔŽE SIGNALIZOVAŤ ZÁKERNÝ TRIPLE A SYNDRÓM
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialistka, Praha
NOVÉ PŘÍPRAVKY V LÉČBĚ RINOSINUSITID
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Karin Viestová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
NEZVYČAJNÁ MANIFESTÁCIA NEUROFIBROMATÓZY II. TYPU U 13-MESAČNÉHO DIEŤAŤA
MUDr. Karol Zeleník
Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
MUDr. Michal Hladík, Ph.D., h. doc.
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN, Ostrava
RETROFARYNGEÁLNÍ ABSCES
POD LUPOU
MUDr. Slavomíra Stanková
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
SALZBURGSKÝ SEMINÁR PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE 2007, SALZBURG, 15. – 21. 4. 2007
PRE SESTRY
Mgr. Věra Soukupová
ekoporadce Rosa o. p. s.
Bc. Jiřina Soukupová
Záchranná stanice Prachatice
Mgr. Adéla Chadimová
MC Ledňáček Ledenice
DĚTSKÉ PLENY: VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ A DRUHŮ. PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLENÁM
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie, Fakultná nemocnica, Trenčín
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH
Regionálny ústav verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
MUDr. Zuzana Krištúfková
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
ROTAVÍRUSOVÉ INFEKCIE
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika, Nemocnice na Bulovce, Praha
CHŘIPKA U DĚTÍ
MUDr. Michaela Čakrtová
Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha
MUDr. Jiřina Kuderová
Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha
MUDr. Eva Leamerová
Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha
SOUČASNÉ TRENDY PLASTICKÉ CHIRURGIE V LÉČBĚ VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD
MUDr. Miroslav Lakomý
Detské kardiocentrum SR, Bratislava
PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU U DETÍ
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.,
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA CHRÁPANIA U DETÍ
Chrápanie je vždy podmienené čiastočnou prekážkou v horných dýchacích cestách počas spánku. Táto prekážka môže byť malá a vyvolá len zvukové fenomény chrápania (benígne chrápanie). Pri väčšej prekážke v horných dýchacích cestách počas spánku je zvýšené inspiračné úsilie kompenzované zvýšeným negatívnym intratorakálnym tlakom, čím sa prietok vzduchu a objem vdychovaného vzduchu zníži len mierne(syndróm rezistencie horných dýchacích ciest), čo vyvolá prerušovaný spánok. Ak je však obštrukcia v horných dýchacích cestách počas spánku taká veľká, že nastáva hypoventilácia a opakovane krátkodobá úplná obštrukcia horných dýchacích ciest (syndróm obštrukčného spánkového apnoe), nie je porušený iba spánok dieťaťa, ale poškodzuje sa i jeho celkový vývin a môže to mať vážne následky. Príčiny chrápania sú rôzne, najdôležitejšie je ORL a endoskopické vyšetrenie na odhalenie prekážky v horných dýchacích cestách. Na odhalenie hypoxie je vhodné celonočné pulzoximetrické vyšetrenie. Odlíšiť benígne chrápanie, syndróm rezistencie HDC a OSA je možné polysomnografickým vyšetrením (PSG).
Kľúčové slová: chrápanie, syndróm rezistencie HDC, syndróm obštrukčného spánkového apnoe.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SNORING IN CHILDREN
Snoring is a result of partial obstruction of upper respiratory tract during sleep. This obstruction could be small and produce only sound phenomenon (benign snoring). In case of bigger obstruction, there is an increased inspiratory effort, which is compensated with increased negative intrathoracal pressure with inspiratory flow limitation (upper airway resistance syndrome), what is the reason of interrupted sleep. If the obstruction of upper respiratory airways gets serious, hypoventilation and recurrent complete obstruction of upper airway begin (obstructive sleep apnea syndrome). It can disturb not only sleep but also the development of child and it can have a serious consequences. The reasons of snoring are different. The most important is ENT and endoscopic examination, to find obstruction of upper airway. The full night pulsoximetry is the method of choice to confirm hypoxia. It is possible to differentiate benign snoring, upper airway resistance syndrome and obstructive sleep apnea syndrome with polysomnography.
Key words: snoring, upper airway resistance syndrome, obstructive sleep apnea syndrome.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
OBSTIPÁCIA
MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc.
Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a FNsP, Bratislava
SÚČASNÁ SITUÁCIA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKEHO VYŠETRENIA AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV DO 18 ROKOV
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Infekční klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Věra Štruncová
Infekční klinika FN a LF UK, Plzeň
INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO PORANĚNÍ ZVÍŘATY
created by © zooom.sk s.r.o.