Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc
NEUROPATICKÉ BOLESTI - PATOFYZIOLOGICKÉ MECHANIZMY A PRINCIPY TERAPIE
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Luboš Janú
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Igor Lazar
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA
MUDr. Miloš Broďák
Urologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Lukáš Holub
Urologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
FARMAKOTERAPIE BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY - PREVENCE, ÚČINNÉ PREPARÁTY, NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Benigní hyperplazie prostaty je častou nemocí stárnoucích mužů. Její léčba prodělala v posledních patnácti letech ohromný pokrok. Nejčastěji používaným způsobem léčby je farmakoterapie. Nejúčinnější preparáty jsou alfablokátory a blokátory 5-alfa reduktázy, případně jejich kombinace. Autoři popisují možnosti současné farmakoterapie, její efektivitu i nežádoucí účinky.
Kľúčové slová: benigní hyperplazie prostaty, farmakoterapie, fytoterapie, alfablokátor, blokátor 5-alfa reduktázy

PHARMACOTHERAPY OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA, PREVENTION, EFFECTIVE MEDICATIONS, ADVERSE EVENTS
Benign prostatic hyperplasia is common disease of aging men. The therapy has made great improvements in the last the fifteen years. The most common mode of treatment is pharmacotherapy. The most effective drugs are alpha 1-adrenergic blockers and 5-alpha reductase inhibitors, possibly a combination of these drugs. The authors describe current pharmacotherapy, its efficacy and adverse events.
Key words: benign prostatic hyperplasia, pharmacotherapy, phytotherapy, alpha-blocker, 5-alpha-reductase inhibitor
MUDr. Jozef Šufliarsky
Národný onkologický ústav, Bratislava
POKROKY V LIEČBE GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH TUMOROV
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RACIONÁLNE PRÍSTUPY K LIEČBE A PREVENCII RESPIRAČNÝCH KATAROV
MUDr. Vladimír Zindr
Ordinace pneumologie a diagnostiky plicních funkcí, Karlovy Vary
CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC – VÝZNAM VČASNÉ DIAGNÓZY A LÉČBY
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva
STATÍNY – MAJÚ DOMINANTNÉ MIESTO V KARDIOVASKULÁRNEJ PREVENCII? LIPIDY ZNIŽUJÚCE A PLEIOTROPNÉ ÚČINKY STATÍNOV
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF OU, Ostrava
MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF OU, Ostrava
KOMBINAČNÍ LÉČBA HYPERTENZE
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
MODERNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU U DĚTÍ
MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha
LÉČBA PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
PharmDr. Lívia Magulová, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie FN, Nitra
MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
h. doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika FNsP J. A. Reimana v Prešove
MÔŽU PROBIOTIKÁ OVPLYVNIŤ NEGATÍVNY ÚČINOK ANTIBIOTÍK NA FYZIOLOGICKÚ MIKROFLÓRU?
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA
created by © zooom.sk s.r.o.