Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc
NEUROPATICKÉ BOLESTI - PATOFYZIOLOGICKÉ MECHANIZMY A PRINCIPY TERAPIE
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Luboš Janú
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Igor Lazar
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA
MUDr. Miloš Broďák
Urologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Lukáš Holub
Urologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
FARMAKOTERAPIE BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY - PREVENCE, ÚČINNÉ PREPARÁTY, NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
MUDr. Jozef Šufliarsky
Národný onkologický ústav, Bratislava
POKROKY V LIEČBE GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH TUMOROV
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RACIONÁLNE PRÍSTUPY K LIEČBE A PREVENCII RESPIRAČNÝCH KATAROV
MUDr. Vladimír Zindr
Ordinace pneumologie a diagnostiky plicních funkcí, Karlovy Vary
CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC – VÝZNAM VČASNÉ DIAGNÓZY A LÉČBY
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva
STATÍNY – MAJÚ DOMINANTNÉ MIESTO V KARDIOVASKULÁRNEJ PREVENCII? LIPIDY ZNIŽUJÚCE A PLEIOTROPNÉ ÚČINKY STATÍNOV
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF OU, Ostrava
MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF OU, Ostrava
KOMBINAČNÍ LÉČBA HYPERTENZE
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
MODERNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU U DĚTÍ
MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha
LÉČBA PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
PharmDr. Lívia Magulová, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie FN, Nitra
MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
h. doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika FNsP J. A. Reimana v Prešove
MÔŽU PROBIOTIKÁ OVPLYVNIŤ NEGATÍVNY ÚČINOK ANTIBIOTÍK NA FYZIOLOGICKÚ MIKROFLÓRU?
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA
created by © zooom.sk s.r.o.