Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Olívia Hamidová
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Genetická konzultácia ako súčasť genetického vyšetrenia
Ing. Martin Čermák
Oddelenie lekárskej genetiky NOÚ, Bratislava
Molekulárna cytogenetika v problematike familiárnych malignít
RNDr. Katarína Závodná, PhD.1
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Miriam Milly, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Mgr. Lenka Dolešová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
MUDr. Olívia Hamidová
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Dedičné nádorové syndrómy
Mgr. Lenka Dolešová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Bratislava
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Bratislava
doc. MUDr Daniel Böhmer, PhD.1
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Bratislava
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Mgr. Ján Markus, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hereditárne onkologické syndrómy: mutácie v DNA a diagnostické techniky genetického testovania
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ
Mgr. Soňa Herudová
Klinika klinickej onkológie NOÚ
Metastatický karcinóm prostaty – nové liečebné prístupy
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Chemoterapia v kombinácii s rádioterapiou lokálne pokročilých nádorov hlavy a krku
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
MUDr. Milan Žuffa, CSc.
Interné oddelenie, NsP Liptovský Mikuláš
Protinádorová imunita
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Pembrolizumab v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
Správa Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 20. 3. 2015
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, spol. s r. o., Martin
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, spol. s r. o., Martin
MUDr. Jozef Mičák
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
Prehľad molekulovej patológie lymfómov zo spektra difúzneho veľkobunkového B-lymfómu
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Miroslav Gašpar
HPL, spol. s r. o., Oddelenie mykológie, Bratislava
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
RNDr. Miroslava Pőczová, PhD.
HPL, spol. s r. o., Oddelenie mykológie, Bratislava
RNDr. Martina Sládeková
HPL, spol. s r. o., Oddelenie mykológie, Bratislava
Včasná invazívna pľúcna aspergilóza s fatálnym koncom u pacientky s akútnou lymfoblastovou leukémiou
Cieľ: Hlavným cieľom tejto publikácie je poukázať na zložitosť problematiky starostlivosti o pacientov s hematoonkologickým ochorením so zameraním sa na infekčnú komplikáciu – invazívnu pľúcnu aspergilózu. Prípad (kazuistika): Prezentujeme kazuistiku 49-ročnej pacientky liečenej na akútnu lymfoblastovú leukémiu. Vo včasnom období po transplantácii došlo napriek kombinovanej antimikrobiálnej liečbe k nástupu febrilít a dýchavičnosti. Vzhľadom na klinický stav imunosuprimovanej pacientky a rádiologický nález suspektných zápalových zmien na pľúcach bola antibiotická aj antimykotická liečba zmenená. Respiračná symptomatológia progredovala a stav si vynútil umelú pľúcnu ventiláciu. Realizovaná bronchoskopia preukázala štrukturálne zmeny bronchiálnej sliznice. Výsledky laboratórnych analýz bronchoalveolárnej laváže svedčili o mykotickej infekcii – pľúcnej aspergilóze s kultivačným nálezom Aspergillus flavus. Napriek intenzívnej komplexnej liečbe vyústil stav pacientky do multiorgánového zlyhania a na deň D +27 po transplantácii lekári konštatovali exitus letalis. Pitevný nález potvrdil invazívnu pľúcnu aspergilózu. Záver: Akútna leukémia a jej liečba predstavuje zvýšené riziko rozvoja systémových mykóz u daných pacientov – predovšetkým invazívnej aspergilózy. Letalita na invazívnu aspergilózu v tejto rizikovej skupine predstavuje v priemere 50 %. Vzhľadom na túto skutočnosť je na záchranu života nevyhnutné infekciu včas diagnostikovať a adekvátne liečiť.
Kľúčové slová: invazívna pľúcna aspergilóza, bronchoalveolárna laváž, Aspergillus flavus, akútna lymfoblastová leukémia, autológna transplantácia krvotvorných buniek.

Early invasive pulmonary aspergillosis with fatal outcome in a patient with acute lymphoblastic leukemia
Purpose: The main objective of this publication is to highlight the complexity of the issue of care for patients with hemato-oncological disease, with a focus on infectious complication – invasive pulmonary aspergillosis. Case: We present a case report of a 49-year-old patient treated for acute lymphoblastic leukemia. In the early post-transplant period, in spite of combined antimicrobial treatment, an onset of fever and dyspnoe occurred. Because of the clinical condition of our immunosuppressed patient, as well as radiological finding of suspected inflammatory changes in the lung, antibiotic and antifungal therapy was changed. Respiratory symptoms progressed and the state extorted artificial ventilation. Realized bronchoscopy showed structural changes in bronchial mucosa. The results of laboratory analyses of bronchoalveolar lavage testified to fungal infection – pulmonary aspergillosis, with the cultures of Aspergillus flavus. Despite intensive complex treatment, the patient’s condition led to multiple organ failure and on the Day D +27 after transplantation physicians stated exitus letalis. Autopsy confirmed invasive pulmonary aspergillosis. Conclusion: Acute leukemia and its treatment is an increased risk of systemic fungal infections in those patients – especially invasive aspergillosis. The fatality rate for invasive aspergillosis in this risk group represents on average 50 %. With this in mind, it is necessary for life-saving to diagnose the infection in time and treat it appropriately.
Key words: invasive pulmonary aspergillosis, bronchoalveolar lavage, Aspergillus flavus, acute lymphoblastic leukemia, autologous stem cell transplantation.
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JFL UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JFL UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Klinika onkohematológie, Oddelenie onkohematológie II, NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrej Rosík
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JFL UK a UNM, Martin
Súčasné možnosti biologickej liečby pri relabujúcom/refraktérnom klasickom Hodgkinovom lymfóme – kazuistika
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
Mgr. Tomáš Pázmány
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
Informovaný súhlas - otázka formy súhlasu
created by © zooom.sk s.r.o.